Verantwoordelijke

Praktijk Balans is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Wij verwerken uw persoons -gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Praktijk Balans verwerkt met door u gegeven toestemming zorgvuldig uw persoonsgegevens in de zin van art. 4 sub 1 AVG doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Webadres

– Geboortedatum

– Burgerlijke staat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Balans verwerkt ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Zoals:

Medische en/of psychische historie, medicijn gebruik, gegevens behandelende artsen, persoonlijke historie. Dit alles zover als de cliënt dat wil delen.

Doel en grondslag om uw persoonsgegevens te verwerken

Praktijk Balans verwerkt uw persoonsgegevens op grond van art. 6 lid 1, sub a van de AVG voor de volgende doelen:

– het verzenden van onze nieuwsbrief;

– verwerken gegevens van anamneseformulieren;

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– het verwerken van bestellingen van producten;

– het (incidenteel) onder de aandacht brengen van activiteiten en mogelijkheden waarvan Praktijk Balans denkt, dat haar klanten kunnen blijven groeien en ontwikkeling, privé, zakelijk of ander leefgebied.


Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Praktijk Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Minimale persoonsgegevens waarbij geen overeenkomst wordt gemaakt > max. 1 jaar > om persoonlijk contact te kunnen waarborgen.
  • Persoonsgegevens waarbij een overeenkomst wordt gemaakt > 1 jaar na uitschrijving > om persoonlijk contact te kunnen waarborgen.
  • Medische en/of psychische historie, medicijn gebruik, gegevens behandelende artsen, persoonlijke historie > 20 jaar naar einde behandeling volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Balans verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten van de betrokkenen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Balans en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Als u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, u zich hebt aangemeld voor een (gratis) online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@praktijk-balans.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht

Praktijk Balans wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligen persoonsgegevens

Praktijk Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@praktijk-balans.nl